Wednesday, August 24, 2005

Unbroken Dreams on Sunset Boulevard

Category: [Photoblog] [Filipino Soul] [Travel]


Some samples from my collection of Filipino sunsets and weather scenes. Most are done near the start or the end of the typhoon season, when the clouds break near sunset. Also a few from local tropical thunderstorms. All photos have been done in the Southern Philippines and Mindanao in particular. The Camiguin island sunsets are not here.

A cold beer, a hammock, a sunset, what more does one need? Perhaps a laptop and a digital camera to make it complete.

 

If the box below is empty, you are using Microsoft Internet Explorer. In that case, or if you want to view the gallery full-screen, click here.


[read more...]

Tuesday, August 23, 2005

Sign here

Category: [Photoblog] [Filipino Soul] [Lowlands Soul]


All over the world, you can find funny street signs or commercials. Most can't be used for photography stock sites since they contain brand names. I started a gallery here with some stuff from Davao (Mindanao, Philippines) and from Brussels. More to come.

 If the box below is empty, you are using Microsoft Internet Explorer. In that case, or if you want to view the gallery full-screen, click here.


[read more...]

Friday, August 19, 2005

Beknopt Compendium van de Belgische politieke Newspeak

Category: [Satire] [Tools] [Lowlands Politics]

Dit is een bijgewerkte en aangevulde herhaling van een eerdere post.

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Van A tot Z, alle door politici en middenveld gehanteerde termen in Vlaanderen die een iets andere betekenis hebben dan in het normale taalgebruik. Handig voor het decoderen van de boodschappen van politici en media, zodanig dat uw perceptie niet fout en verzuurd zou worden.


[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Accijns, (zn.,m.) | belasting, geheven op de verkoop van voorwerpen en/of goederen, en waarbij de normale verbruiksbelasting door de Staat immoreel laag en/of onvoldoende solidair wordt geacht.

Afbraak, (zn.,m.) | het in vraag stellen van het automatisch, ethisch en/of evident karakter van de uitgangspunten van de solidariteit; ook het aantasten en/of terugschroeven van de solidaire en progressieve verworvenheden.

Anders-globalisme, (zn.,o.) | syn. anti-globalisme, zie onder globalisme

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Belastingsverlaging, (zn.,v.) | herschikking door de Staat van de hoegrootheid van, en de verdeling tussen bestaande belastingen, heffingen, taksen en accijnzen met het doel om een globaal hogere fiscale opbrengst te bekomen.

Beleidsruimte, (zn.,v.) | het extra en onverwacht geld dat de Staat ontvangt door een voorafgaande onderschatting van de offers, inspanningen en belastingsverlagingen. Dit geld wordt in principe niet teruggegeven aan de belastingsplichtige, doch aangewend voor "nieuwe initiatieven".

Bewustwording, (zn.,v.) | mentaal proces dat mensen leidt naar een levenshouding van meer solidariteit en verdraagzaamheid en uiteindelijk tot ethisch correct stemmen op progressieve en/of anders-globalistische en/of solidaire partijen.

Biechtstoelprocedure, (zn.,v.) | handelswijze die wordt gevolgd door één of enkele leidende politici wanneer het overleg in een moeilijke onderhandelingsronde tussen verschillende partijen is vastgelopen, - waarbij sleutelfiguren van de deelnemende partijen achtereenvolgens en één voor één afzonderlijk op een intiem etentje in een exclusief restaurant worden uitgenodigd, - waarna uiteindelijk na lang en moeilijk beraad wordt overeengekomen in wèlk ander exclusief restaurant de volgende biechtstoelprocedure zal plaatsvinden. syn. Tijdswinst.

Bruin, (bn.) | (meestal samen met "gedachtengoed") het partijprogramma van het Vlaams Belang. In tegenstelling tot "rood", "groen", "blauw" en "paars" heeft "bruin" een erg pejoratieve bijklank.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Democratie, (zn.,v.) | politiek stelsel waarbij de verhouding tussen de burgers en de Staat wordt geregeld, gekenmerkt door een souvereiniteitsoverdracht van de burgers naar beroepspolitici die vervolgens gedurende jaren ongehinderd doen wat ze op grond van hun professioneel en geïnformeerd inzicht weten goed en wenselijk te zijn voor het volk.

Democratisch, (bn.) | [1] hoedanigheid, uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de verzameling van alle politieke partijen behalve het Vlaams Belang. [2] compl. Anti-democratisch: hoedanigheid uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van het Vlaams Belang. [3] Anti-democratische partijen (zn.,v., uitsl. mv.): het Vlaams Belang.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ecobonus, (zn.,m.) | malus, nieuwe belasting op wegwerpverpakkingen.

Egoïsme, (zn.,v.) | syn. zelfzucht. [1] (alg.) Geestesgesteldheid, instelling, houding, waarbij men zonder schroom uitsluitend opkomt voor eigen belang; toep. op personen of groepen van personen. [2] (pol.) Houding en opvattingen gekenmerkt door het aanvechten van de ethische noodzakelijkheid van solidariteit en de egalitaire herverdeling van inkomens - onbeschaamd het recht opeisen om zèlf te beschikken over te vruchten van zijn inspanningen zonder rekening te houden met anderen die deze inspanningen niet wensen te leveren. [3] (federaal) (uitsl. toep. op Vlaanderen) Aanvechting van het automatisch en ethisch juiste karakter van de Noord-Zuid financiële transfers binnen België.

Extreem, (bn.) | zich bevindend aan de uitersten van het politiek spectrum, politiek onhaalbare en/of immorele en/of kwetsende oplossingen voorstellend. In België alg.: alles rechts van centrum-links; spec.: het Vlaams Belang. Opgelet: de hoedanigheid 'extreem' wordt uitsl. gebruikt voor "extreem-rechts". De term "Extreem-links" is niet gebruikelijk en zelfs te vermijden; in dit geval spreek men van progressief en/of anders-globalistisch en/of solidair.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Familiewaarden, (zn.,m., uitsl.mv.) | het geheel van tot rand-ideologie verwerkte opinies waarbij op grond van een particuliere en pre-Darwiniaanse interpretatie van de natuur gepoogd wordt kunstmatige geboortenregeling, vrouwen en homo's naar de rand van de maatschappij terug te dringen. Zie ook Islam. Opg.!: "familiewaarden" wordt uitsl. gehanteerd door autochtone niet-Islamitische fundamentalisten (syn. "ethisch rechts").

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Globalisme, (zn.,o.) | sociaal-economische denkstroming en politieke rand-ideologie die ijvert voor het slopen van externe tolmuren en handelsbarrières, om op die manier de interne solidariteit en onze sociale verworvenheden te ondermijnen - door het toelaten van goederen en diensten uit landen die deze goedkoper kunnen aanbieden omdat zij hun werknemers uitbuiten, onderverlonen, en/of omdat ze geen voldoend uitgebouwd solidair belastingsstelsel hebben.
compl. Anti-globalisme: de ethisch gemotiveerde denkstroming en ideologie die door het handhaven en het opdrijven van tolmuren en exportsubsidies, door het verzet tegen immigratie, en door het belasten van internationale kapitaalstromen - onze eigen landbouw, werkgelegenheid en productie wil vrijwaren tegen oneerlijke concurrentie uit lage-loon landen zonder interne solidariteit, en tegen externe landbouwproducten aan dumpingprijzen.

Gratis, (bn.) | de hoedanigheid van een voorwerp of dienst die door de Staat kostenloos kan worden aangeboden aan een deel der burgers door bijkomende inspanningen die aan andere burgers worden opgelegd.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Heffing, (zn.,v.) | zie accijns doch geheven op bepaalde diensten of op het uitoefenen van bepaalde activiteiten.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Inspanning, (zn.,v.) | syn. belasting. (vb. "er zullen bijkomende inspanningen worden gevraagd van de bevolking om het Rijnlandmodel te kunnen handhaven")

Inspanningsverbintenis, (zn.,v.) | de verplichting die men op zich neemt om vooraf en met een hoog profiel in de media, achteraf vooral geen resultaat te behalen.

Islam, (zn.,m.) | theocratische ideologie en religieus geïnspireerde denkstroming gekenmerkt door een andere en verbeterde benadering van de man-vrouw gelijkheid, van het gerecht, van de gelijkheid der godsdiensten, van de scheiding tussen Kerk en Staat, en van de vrij meningsuiting.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Jongeren, (zn.,m.,mv.) | lett. jeugd, groepje jongere mensen. spec. Wanneer in een mediabericht over straatschuimerij of amokmakers: Marokkaanse jeugbende, Marokkaanse jongens. Ook: Brusselse jongeren: Marokkaanse jongensdbendes uit de Westelijke Brusselse randgemeenten, Antwerpse jongeren: Marokkaanse jongensbendes uit Borgerhout.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Klimaatsverandering, (zn.,v.) | wetenschappelijk bewezen globale opwarming van de planeet door menselijk toedoen en zonder historisch voorgaande, en die kan worden ongedaan gemaakt door het invoeren van nieuwe belastingen op energie.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Liberalisme, (zn.,o.) | syn. egoïsme [2] (pol.).

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Maakbaar, (bn.) | eigenschap van de samenleving, voor zover die via een geheel van richtsnoeren, procedures en opvolgingsmaatregelen in een meer solidaire, progressieve, verdraagzame en multiculturele richting wordt uitgestuurd.

Middenveld, (zn.,o.) | het geheel van niet-verkozen drukkingsgroepen die door hun netwerk van relaties met, en overtuigende invloed op politici ernaar streven om het democratisch en solidair karakter van de samenleving te verbeteren. Voetbal: het grasoppervlak tussen de twee tegenover mekaar liggende doelen.

Multiculturele samenleving, (zn.,v.) | een samenleving waar mensen van verschillende ethnische afkomst, culturen en godsdiensten op een klein gebied vreedzaam, open en verdraagzaam met mekaar samenleven, in respect voor ieders eigenheid, en nieuwsgierig naar andermans cultuur dit samenleven als een verrijking ervaren. Dit begrip heeft meer een normerend dan een beschrijvend karakter. uitspr.: Wordt uitgesproken met ietwat ingetogen tremolo.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Normvervaging, (zn.,v.) | de toenemende tendens in de samenleving om zich minder te schikken naar, en het in vraag stellen van de normen (syn. preutsheid) die men zèlf aanhangt. Meestal gebruikt door ethisch rechts. opm.: Wanneer progressieve of solidaire normen worden aangevochten is de correcte term niet normvervaging maar afbraak.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Offers, (zn.,o.,uitsl.mv.) | nieuwe belastingen, verhoging van bestaande belastingen.

Open Debatcultuur, (zn.,v.) | een stijl, een geheel van informele regels, een geheel van communicatietechnieken waarbij een politieke partij haar interne ideologische tegenstellingen en interpersoonlijke conflicten ostentatief, kleurrijk en zonder enige terughoudendheid in de media ten toon spreidt, en zichzelf hierbij genadeloos afmaakt.

Onverwijld, (bn.) | syn. onmiddellijk, dadelijk, zonder dralen. spec. Indien gebruikt voor de splitsing van BHV: syn. nooit, met Sint Juttemis.

Overstromingsverzekering, (zn.,v.) | syn. belasting.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Perceptie, (zn.,v.) | syn. waarneming; pol. de veelal foute en verzuurde indruk bij de burger die ontstaat nadat politici verbeteringen doorvoeren op fiscaal, maatschappelijk, of democratisch vlak. Om deze verzuurde indruk te neutraliseren en bij te stellen in correcte zin worden door politici vaak spin-dokters in dienst genomen die met een geheel van communicatietechnieken en zorgvuldig ge-ensceneerd dramaspel in de media dit doel pogen te bereiken.

Privatisering, (zn.,v.) | creatieve financieel-technische operatie waarbij de Staat een (deel van een) staatsonderneming verkoopt aan particulieren om de lopende begroting in evenwicht te brengen, en waarbij het sociaal passief van die onderneming wordt ingeschreven op de lopende Staatsbegrotingen vanaf tien jaar na datum.

Progressief, (bn.) | syn. vooruitstrevend. Eigenschap van een persoon of een groep voorzover die streeft naar meer maakbaarheid van de samenleving, naar meer solidariteit, democratie en verdraagzaamheid - voorzover die streeft naar een meer gelijke herverderling der inkomens en naar een meer multiculturele maatschappij, - en op persoonlijk vlak van Wereldmuziek houdt.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Racisme, (zn.,o.) | geestesgesteldheid en/of levenshouding die leidt tot opkomen voor de rechten van autochtonen, maar dit uitsl. in West-Europa. Opgelet: het uiten van racistische meningen is verboden bij wet. uitbr.: het geregeld vermelden van criminele feiten door allochtonen wordt - op zichzelf juist - het "zondebokmechanisme" genoemd en is dan ook strafbaar als racisme.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Socialisme, (zn.,o.) | een godsdienst gestoeld op achterhaalde aannames uit de Plantenleer, die stelden dat bomen tot in de hemel groeien.

Spin-dokter, (zn.,m.) | alg.: dierenarts gespecialiseerd in arachniden; pol. opinie-deskundige die met behulp van communicatie-technieken, hoaxen, en ge-esceneerde politieke drama's in de media de perceptie van de burger probeert te verbeteren of te ontzuren.

Solidariteit, (zn.,v.) | [1] de verzameling van belastingen die aan sommige burgers worden opgelegd om de Staat toe te laten voorwerpen en diensten gratis aan andere burgers aan te bieden en/of deze een niet prestatie-verbonden inkomen te verschaffen. [2] De ideologie die stelt dat deze transfers moreel goed en democratisch zijn. [3] Specifieke betekenis Federale Solidariteit: het geheel van fiscaal en niet-fiscaal opgelegde financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. De ideologie die stelt dat deze transfers schromelijk overdreven, normaal en passend zijn, en een ethisch correct karakter bezitten.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Taks, (zn.,m.) | syn. heffing.


[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Verbeteren, (ww.) | fiscaal syn.: verhogen; pol.syn. verslechteren.

Verbeterde aanslagvoet, (zn.,m.) | syn. verhoogde aanslagvoet.

Verdraagzaamheid, (zn.,v.) | geestesgesteldheid en/of levenshouding van progressieve en solidaire burgers die gekenmerkt wordt door een gedreven afkeuring van ondemocratische partijen en van de stigmatisering van allochtone criminelen als "allochtone criminelen", - door het bewonderingswaardig geloof in de multiculturele samenleving, - en door een persoonlijke voorliefde voor Wereldmuziek en Folkmuziek (met uitsluiting van Vlaamse Folk).

Verkeersveiligheid, (zn.,v.) | het geheel van richtsnoeren, procedures en opvolgingsmaatregelen door de Staat met als doel middels flitspalen en repressieve controles meer boetes te kunnen innen en aldus meer beleidsruimte te krijgen, o.m. voor het plaatsen van meer flitspalen.

Verworvenheden, (zn.,v.,uitsl.mv.) | het geheel van voorrechten dat men wenst te behouden ten koste van andere, belastingsbetalende burgers, ondanks economische imperatieven of aanduidingen dat dit niet langer wenselijk of haalbaar is.

Verzuring, (zn.,v.) | geestesgesteldheid en/of beweegreden van kankerende en misleide burgers om op ondemocratische en/of extreem-rechtse partijen te stemmen wegens losliggende stoeptegels.

Vlaktaks, (zn.,m.) | een liberaal geïnspireerd belastingsstelsel ontdaan van enige vorm van solidariteit en ethisch noodzakelijke herverdeling van inkomens.

VRT, (zn.,m.) | acron. voor Vlaamse Radio en Televisie. Vlaamse gesubsidieerde Staatszender die commerciële niet-gesubsidieerde zenders bekampt met lichtvoetige spelletjesprogramma's en eenvoudige quizzen, - die zichzelf de progressieve en democratische opdracht heeft aangemeten om in woord en beeld de antidemocratische partijen te bestrijden met een aangepaste mengeling van schimpscheuten en doodzwijgen, - en zich radio-gewijs vooral toelegt op het populariseren van Wereldmuziek.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Wereldmuziek, (zn.,v.) | muziekgenre, muziekstijl; omvat alle niet-commerciële en niet-Westerse of niet-verwesterde muziek, - op voorwaarde dat ze wordt uitgevoerd op eenvoudige en ongestemde instrumenten, en door allochtonen, - en ze zich niet houdt aan enig bekend toonstelsel.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Zorgverzekering, (zn.,v.) | syn. belasting.

Zwembad, (zn.,o.) | multiculturele en verrijkende ontmoetingsplaats tussen voornamelijk Maghrebijnse allochtonen en autochtonen, gevuld met water; in een gebouw of in open lucht; ook de ruimte er rond waar vaak in een verdraagzame, ludieke, vrolijke en lichtvoetige atmosfeer kleinigheden worden uitgewisseld zoals GSM-toestellen, MP3-spelers en merkkledij.

Meer?

Wenst u dit kort compendium verder aan te vullen met termen en hun definitie? De commentaarsectie staat open. Een politiek-incorrectie jury zal zich zorgvuldig over uw bijdrage beraden, en desgevallend uw definitie in het compendium opnemen. Over de democratische beslissing van de jury kan niet worden geklavieretwist.

[top]   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
[read more...]

Monday, August 15, 2005

N & Q: Once bitten, twice shy

Category: [Global Politics]

Mr. Bush said last Saturday that he did not rule out a military intervention in Iran to prevent its alleged nuclear build-up in the uranium (U-235 to U-238) conversion plant in Isfahan. The plant was temporarily shut down in November 2004 to allow for talks with the EU, after the IAEA (International Atomic Energy Agency), a Vienna-based UN organization, blamed Iran for not fully cooperating with its inquiry into nuclear activities. But on August 10, 2005, Iran rejected the EU proposals, it broke the UN seals, and resumed uranium enrichment work in the Isfahan nuclear plant.


The EU and US suspect Iran's scheme is a cover for a nuclear weapons programme. Iran denies, and it claims it just wants to produce nuclear fuel for peaceful energy production. Of course, it all depends on the degree of enrichment. A nuclear power plant needs 5% U-238 in the fuel mix, an atomic weapon needs at least 90% (read here). For the Belgian situation, read here. For an overview on the Iran issue by the IAEA, see here.


The reaction of the IAEA on Iran’s move was swift: reinstate the seals, while the EU wants Iran back to the negotiating table. The French foreign minister, Philippe Douste-Blazy, called the Iranian actions "a grave crisis". Gerhard Schröder, the German chancellor, told ARD television that the nuclear issue "will end up at the Security Council if Iran does not give in". European diplomats said Iran would be presented with an ultimatum during a meeting of the agency's board of governors in Vienna next Tuesday: "Cease the uranium conversion, or face sanctions" (source: NYT). Now, the US is not happy with wanting, urging and insisting but it has gone a step further by not excluding a military operation to stop Iran from further uranium enrichment. Iran claims it has done nothing wrong. Shutting down the plant was voluntary, reopening it too (read here).

Opinion

I have some technical questions. How rich does Iran wants its uranium to be? 5% or the full 90% weapons grade? Does Iran need expensive nuclear energy at all as it sits on top of an oil bubble? Let’s just assume the IAEA does its expert job, and it’s worried, to say the least. Will the real slim shady nuclear expert please stand up, please stand up?

And what if Persia doesn’t comply? Sure, the UN can condemn it. My bet is Iran can live with that, and get richer anyways. What about an economic boycott? We have seen how ineffective it was in Iraq’s case after the first Gulf War. The only ones hit were the people, not the leading politicians and their goals. What about a weapons or technology embargo? It has proven leaky before in Iraq's case, and prone to corruption as in Iraq’s food for oil programme. And is Europe really ready for that? Unlike the US, the EU has considerable trade links with Iran. We can do without their carpets and agricultural products but can we do without their oil? And without they buying our products? Does Airbus sound a bell?


But Bush doesn’t mind. Nuke them! Who is afraid of Virginia Woolfowitz? I don’t assume any of his neocon puppet masters have any business interests in Iran? It’s not tough at all to be tough when none of your own money is involved. Germany’s Schroeder was fast: "the military option for resolving the dispute over Iran's nuclear programme should be 'taken off the table'". In other words, "not with my money". But does Bush really mean it? Or is his threat just another move on the diplomatic checker board? Well, we don’t have a straight view into Mr. Bush’ mind, just assuming for the sake of argument that he has one. But his threat does not stand any reality check. He simply can’t invade Ira q n. Why?


Major US military invasions into other countries after WWII have been based on hoaxes to create a casus belli. The Tonkin Bay “incident" has been colorfully described by Barbara Tuchman, but that was 1968.

The first Gulf War was not a hoax, as Kuwait was brutally occupied by Iraq and the question – if unsolved – would have created a major local imbalance. But the second Gulf War was based on a hoax fabricated by the well-respected CIA. L’histoire Vietnamienne se répète.


They were totally sure Saddam had WMD’s, even if UN inspectors couldn’t find any. Who would doubt the CIA, backed by MI6? The masters of Intelligence, and one reconnaissance satellite that rules them all? Come on, do you really think they made a mistake?

"Sorry people, we saw some nuclear plants near Baghdad on the printouts but it turned out later that the janitor did it as a Photoshop exercise for her Sunday recreative class and somehow the sheet ended up on the President’s table. We really apologize". Another giant leap forward in The March Of Folly. Whatever.


Barbara taught us a lesson: "in the future the American electorate ought to choose candidates for high office who have more courage and character". Her hope was in vain, Mr. Bush got reelected after all his lies, and the American people knew it. The bottom line is, just don’t expect us, dear Mr. Bush, to believe your crap once again, ever. This time you might actually be right as to WMD’s, but you blew it. Once bitten, twice shy.

And the truth? Well, the American President just can’t pay for it after his Iraq’s debacle. You know it, Schroeder knows it, Iran knows it.
Talk to the hand man.

Link

No weapons in Iraq? We’ll find them in Iran (June 2000).


Pictures

Getty Images, AP.
[read more...]

Saturday, August 13, 2005

Muslim terrorists *love* public transport

Category: [Mindanao Tales] [Filipino Politics]

Oops, they did it again.
It has been a while since Muslim terrorists threw around firecrackers in the Philippines. After last year’s ferry bombing in Manila Bay (killing more than 100) and after the Valentine’s Day bombings early 2005 (killing 24 people in Manila and in a Davao bus station) they kept quiet for a while. Although they kept plotting.

Baby one more time.
Apparently, their summer recess is over, with the help of the Indonesian Jemaah Islamiya. Last Wednesday, August 10, in Zamboanga City (Mindanao, the Mecca Of Terror) they struck again.


Video (wmv 5.1MB 320x240 37s): Davao bus station luggage search, March 2005, the month after the Valentine's Day bombings, ©VHfc. View here.

Media reports

(Read the story also here).
At around 7:30 p.m. on Wednesday, a homemade bomb exploded under a passenger jeepney, locally called "multicab," along Campaner Street, injuring five persons. The blast left a 10-inch deep crater.

The second explosion occurred in an inn on the second floor of a building on Mayor Climaco and Mercado streets. At least 21 people, mostly patrons of a Chowking restaurant below the pension house, were injured.

Lt. Gen. Alberto Braganza, Southern Command chief, said the bombings could be related to the arrest earlier of a suspected Abu Sayyaf bomber, identified as Alex Kahal.

Before the blasts, a suspected Abu Sayyaf member also sent letters to two local television stations, warning of bombings.

Breaking News (August 13). Heightened alert ordered in Manila, three other cities. (Read the full story here).
The capital Manila, the city of Cebu and the southern hubs of Davao and Zamboanga, which could be likely targets, are under particular watch, said Executive Secretary Eduardo Ermita, President Gloria Macapagal-Arroyo's chief aide and head of the country's anti-terrorist task force. Malls, theaters, bus stations, and other public installations in these cities have been briefed about possible attacks, Ermita said.
...
The security clampdown came three days after suspected Abu Sayyaf militants set off two bombs in Zamboanga City, wounding 26.
...
"We don't want a repeat of what happened in Makati several months ago," Ermita said, referring to simultaneous Valentine's Day bomb attacks by the Abu Sayyaf in Manila's financial district, Davao, and General Santos cities. Six people died and dozens were wounded.
...
The Abu Sayyaf is a small gang of Islamic militants founded in the early 1990s. Over the years it has deteriorated into a gang specializing in kidnapping foreigners and carrying out random bombings, earning a spot in the US State Department's list of foreign terrorist organizations.

Opinion

Darling Abu Sayyaf certainly doesn’t like me, apparently. All the cities mentioned (Metro Manila, Cebu City, Davao and Zamboanga) are on my schedule next September till November. Muslims seem to be so fond of public transport, hitting by preference the poor and the innocent that can’t afford anything else than the cheap public busses, jeepneys, subways or trains.


It happened in London, it happened in Madrid, it happens in the Philippines all the time. They never hit the fancy 4WD’s nor the expensive air-cooled RV’s that the rich, corrupt and powerful (politicians) love to show off on the Manila or Cebu City dirty and jammed boulevards. They never hit the copper-plated high-rising corporate headquarters nor the Vuiton and Gucci malls in fancy Makati City, - the diplomat’s and cleptocratic elite’s heaven in Metro Manila.

Allah must hate the Juan Tamads and the Maria Claras that survive by bringing their fish and chicken to market so much. Or is he a trifle afraid of the machineguns next to the luxury stores in Makati, and less impressed by the drunks, the suckers, the kids and the beggars next to the public dry and wet fish and pork markets?Think about it. Abu never downed a Philippine Airlines or a Cebu Pacific plane yet.

Related

August 13: Soldier killed, 10 wounded in clashes with Abu Sayyaf.
August 12: 3 suspects held over Zamboanga bombings.
August 12: 10 Indonesians hunted in Zamboanga bombings.
August 11 : Terror plots against U.S. and U.K. in Philippines.
Security Watch Tower.
The Myth Of Islam Busted.

[read more...]