Sunday, September 18, 2005

Begijntjes en kwezeltjes dansen niet.

Category: [in Dutch] [Lowlands politics] [Lowlands Soul]

Zo'n 530 mensen hebben zich zaterdagnamiddag voor het Justitiepaleis in Brussel verzameld om op te stappen tegen de adoptie door homoseksuele of lesbische koppels. De organisatie is in handen van het collectief "Vader, moeder en ik". (De Tijd)

De obscure vereniging "Vader, Moeder en Ik" wordt gepatronneerd door exotische groepjes als "Non à l'homofolie", rozenkransfetishisten ("Rosaire pour la vie"), de katholieke doktoors van München (KÄM), bizarre Italiaanse psychiaters en Belgische markiezen (zie hier). Maar in de lijst vindt men geen politici.

Weinig schokkend, in Brussel betogen regelmatig groepen en groepjes van diverse pluimage, van weirdo's tot grote organisaties, en dat is fijn. Zo hoort het in een open Westerse democratie. Je krijgt allicht 500 geborneerde begijntjes bij mekaar voor om het even wat. Kwezels aller landen, verenigt U. Maar de zaak wordt natuurlijker interessanter als de grootste Vlaamse partij zich achter dit initiatief schaart (via een advertentie in het Vlaams Belang magazine, volgens de gay2day, maar deze advertentie is blijkbaar verdwenen), en Vlaams Belang kopstukken in de betoging mee opstappen. Dan wordt het nieuws.

Toch stapten enkele politieke kopstukken, zoals Gerolf Annemans, fractieleider van het Vlaams Belang in de Kamer, mee op. (Het Laatste Nieuws)


Op de site van Vlaams Belang provincieraadslid en blogger Tanguy Veys schaart ook hij zich achter deze groep en roept op tot twee betogingen.

De uitverkoop van het traditionele gezin gaat evenwel verder. Zeker nu er in het federale parlement een wetsvoorstel op tafel ligt dat homo’s in de mogelijkheid voorziet om nu ook kinderen te adopteren.

Het is een publiek geheim dat er onder het rimpelloos oppervlak van het electoraal succesvol Vlaams Belang nogal wat interne tegenstellingen sluimeren. Dat is trouwens ook zo bij andere partijen. De CD&V houdt zich al decenia staande ondanks het bestaan van een vakbonds- en ondernemers-vleugel. Bij het Vlaams Belang is er op economisch vlak duidelijk een socialistische vleugel, die de royale verzorgingsstaat kost wat kost wil in leven houden (en haar ex-socialistische kiezers niet terug afstoten), en een meer liberale vleugel die proefballonetjes oplaat over de vlaktaks.
Op "ethisch" vlak gaan verruimers "verligtes" als Jurgen Verstrepen en babe VB-senator Anke Van Der Meersch de wat lichtere toer op, terwijl Opperbegijn Alexandra Colen en Paul Belien tot de "verkramptes" horen.

Opinie

Het Vlaams Belang (VB) is door haar gewicht de belangrijkste politieke hefboom geworden naar Vlaamse onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid die broodnodig is om Vlaanderen zonder Waals-Belgische molensteen om de hals economisch boven water te houden in een globaliserende economie. Mèt een terminaal ziek Wallonië dat er niet in slaagt zijn collectivistische mentaliteit af te schudden en te leven zonder gigantische transfers lukt dat nooit. Ook niet met de andere Vlaamse partijen die als puntje bij paaltje komt de Waalse arrogantie voortdurend proberen te bezweren met het toegeven aan brandschattingen.
Bovendien biedt het VB door haar nadruk op de eigen Westerse identiteit als enige ernstig weerwerk tegen de aspiraties van een oprukkende obscurantistische secte Islam met zijn theocratische en vrouw- en homo-onvriendelijke trekken.

Het is dan ook enorm spijtig dat het VB zich door het trekken van de "waarden" achterlijke kwezelskaart in de periferie drukt met een punt dat eigenlijk niets met haar programma te maken heeft. Het is ironisch, maar met dergelijk standpunt wordt het VB precies de objectieve bondgenoot van de Islam, wanneer het gaat om de vrijheid van elk individu om te leven volgens zijn geaardheid of geloof, en hierbij all rechten te genieten die de staat aan iedereen toekent zonder begijnerij (zn.).


De jongste jaren en vooral na haar veroordeling voor racisme heeft het VB gepoogd haar aangepraat fascistisch en bekrompen odium van zich af te gooien en meer ministrabel te worden. Niet geheel onsuccesvol. Men kan zich afvragen wat hen bezielt om zich dan ineens te storten in "ethische" en discriminatoire achterhoedegevechten die toch tegen de Westerse maatschappelijke evolutie naar meer vrijheid voor iedereen ingaan.

Homofobie vindt men vaak bij jeanetten in self-denial. Adolf zèlf was homo, ondanks zijn excuus-truus Eva Braun. Dat terwijl (of juist daarom dat) het facisme bol staat van homo-erotische symboliek. Vlaams uiterst-rechts lijdt wat aan dezelfde fobie. Men moet het frisse knapendom in korte broek met opgegeheven vanen op de Yzerweide maar bekijken.
Een gezondere hetero heeft hoegenaamd geen probleem met de vermeende "homofolie". Het traditioneel gezin wordt helemaal niet ondermijnd door de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Maar het VB kan het begijnen (ww.) en discrimineren klaarblijkelijk niet laten. Het zal wel zijn zoals in de Parabel Van De Schorpioen En De Kikker waar de schorpioen de kikker doodstak terwijl die hem veilig over de rivier bracht. Ze kunnen het niet laten.

Waarom blijven Vlamingen almaar hun eigen ruiten ingooien? Het zal wel in de genen zitten. Dat komt ervan, ons ras is doorheen de geschiedenis bezoedeld door teveel vreemde invloeden en allochtone legers die hun geile soldaten niet in bedwang konden houden.

Zo'n "Belang" hoeft voor mij niet meer. Liberale Vlaams-nationalisten die verder kijken dan hun begijnhof staan politiek duidelijk in de kou.
Sans rancune, Tanguy ;-)

12 Comments:

Blogger Karel Jansens said...

Een paar persoonlijke opmerkingen bij een post waar ik het over het algemeen mee eens ben (hadt ge dat gedacht, Hugo?). Ik heb twee problemen bij al die holebi-gezinswetjes:

1. In principe zijn het discriminerende wetten, niet alleen omdat de homo-adoptiewet duidelijk enkel voor mannelijke homoseksuele paren is gemaakt, maar omdat het homoseksuelen bestendigt als een uitzondering, waarvoor blijkbaar een aparte wet nodig is. Na de Gay Games (of is dat toch nog altijd een uit de hand gelopen grap van Gerrit De Jager?), de gay adoption, wellicht gay employment, gay economy class seats, gay ghe^H^H^Hhousing...

2. Het was allemaal veel eenvoudiger geweest, had de wetgever de moed gehad om te zeggen: "Het huwelijk is vanaf nu geen bijzonder contract meer, noch kunnen gehuwden sociale of andere voordelen uit zo'n contract puren. Wilt ge samenleven? Fijn, dat zal de staat verder een zorg wezen. Wilt ge een samenlevingscontract? Goed, trek uw plan; dezelfde regels als voor andere burgerlijke overeenkomsten gelden voor u. Alleen met een Duitse Herder mag het (nog?) niet".

De hypocrieten in dit verhaal zitten dus niet enkel -- en misschien niet zelfs hoofdzakelijk -- aan de rechterzijde.

Tenslotte, en terzijde, nog dit: afgaande op niet-gekwantificeerd en afdoende gelubriceerd veldonderzoek (i.e.: cafépraat) lijkt het mij toe dat de meeste mensen niet zozeer problemen hebben met de holebi-wetten an sich (hoewel ook daarover het nodige, wellicht inderdaad homofobische, gegrommel weerklinkt), dan wel met de disproportionele aandacht die de holebi's in de Coorecto/democraaiïsche media krijgen.

De lengte van deze reply moge daarvan een reductio ad absurdum zijn...

5:24 PM  
Blogger VH said...

"waar ik het over het algemeen mee eens ben (hadt ge dat gedacht, Hugo?)"

Oh jawel! ;-)

De voorgestelde "adoptie"-wet is er vooral gekomen als signaal dat de laatste wettelijke discriminatie is gesneuveld. In de praktijk gaat die heel weinig gevolgen hebben.

Buitenlandse adopties kan je al gewoon vergeten, geen enkel "donor" land erkent het Belgisch-Nederlands-Spaanse "homo"-huwelijk. Ook niet vergeten dat je al als alleenstaande kan adopteren, en daar wordt niet gevraagd naar geaardheid.

De wet is IMHO bedoeld om twee concrete toestanden recht te zetten. Ten eerste mannelijke gehuwden die *samen* de wettelijke toestand willen regulariseren van een kind van één van beide uit een vorige heterosexuele relatie, en waarbij de biologische moeder het totaal heeft laten afweten. Vooral een signaal ook van zekerheid naar het kind toe dat de adoptie wordt gedragen door beiden. Een paar gevallen per jaar?

Ten tweede (en daar ben ik het oneens met jou) voor vrouwelijke gehuwden die een kind van één van beiden hebben door KID (kunstmatige inseminatie donor). Ik ben geen jurist, maar misschien is dit een jurdische spitsvondigheid. Elk kind dat in een huwelijk wordt geboren is automatisch "wettelijk" van beiden. Misschien is de voorgestelde adoptiewet in dit geval dus zelfs niet eens nodig. Ik weet het niet.

-----

Wat je opmerking over de "bijzondere" aard van het huwelijkscontract betreft, in feite is dat nu al zo. De staat (en dus het burgerlijk huwelijk) regelt alleen de verplichtingen, het erfrecht, en bepaalde fiscale gevolgen van de unie tussen twee personen. De mystieke of religieuze kant van het huwelijk, wel daar doet de staat geen uitspraak over. Dat is uiteraard een privézaak. Je kan bvb. van de Kerk niet verwachten dat ze het zgn. homohuwelijk goedkeurt of aanvaardt. De Kerk is een privéclub, en krachtens de scheiding van Kerk en Staat moeten de staat en de wetgeving daarbuiten blijven, tenzij om de vrijheid van eredienst te waarborgen. Het burgerlijk huwelijk is gewoon een vermogensregeling en een bijstandsregeling met praktische gevolgen. Als gelovige gehuwden daar een verdergaande persoonlijke invulling aan willen geven staat hen dat vrij. Het staat gelovigen ook vrij om hun "eigen" huwelijk om godsdienstige redenen te ontzeggen aan partners van hetzelfde geslacht.
Als randnota, het is niet zozeer de Staat die aan gebiedoverschrijding doet, maar wel de Kerk. In de Filippijnen bvb., waar sterke politieke druk op de overheid wordt uitgeoefend om bepaalde religieuze privé-overtuigingen aan *iedereen* op te leggen. Dan gaat het over geboortenregelingstechnieken, condoomgebruik en echtscheiding.

Dat begijnerij noch links noch rechts zitten, daar ben ik het mee eens. Dat het Vlaams belang een nationalistisch en Westers zelfbehoud (tegen de Islamn) discours vermengt met een pseudo-ethisch "moral right" standpunt is hun goed recht. Maar het is mijn goed recht om dat spijtig te vinden. Misschien is het tactisch goed doordacht om meer macht (en dus stemmen) te verkrijgen, maar bij vrijdenkers zoals ik schiet dat in een verkeerd keelgat. Ook dat is mijn goed recht. Maar ach, politiek en sociologie behoren tot het terrein van de grote getallen.

Dat het "homogedoe" in de media (te) veel aandacht krijgt, wel dat is een gevolg van de "man bijt hond" regel. Op een manifestatie van de Boerinnenbond vallen ook geen kleurrijke plaatjes te schieten, op een gayparade des te meer. Media moeten namelijk *verkopen*. Er zijn dit weekend tienduizenden motorrijders op de baan van de laatste zonnestralen gaan genieten. Daar lees je niks over. Die paar die met hun kop tegen een auto geknald zijn, wel die halen het nieuws. Schiet in dit geval op de boodschapper, niet op de boodschap.

6:32 PM  
Blogger Karel Jansens said...

Dit is zo een van die discussies die een mens eigenlijk IRL, achter een goede Palm, zou moeten voeren.

Hugo kent mij een beetje, maar voor diegenen die mij niet kennen (of, erger, menen dat ze mij kennen): ik ben politiek rechts, seksueel hetero en ethisch conservatief. In feite kan ik mij goed vinden in het gedachtengoed van mensen als Alexandra Colen en Paul Beliën -- met één verschil: in tegenstelling tot echte fundamentalisten heb ik geen enkele interesse in het pogen "bekeren" van anders-ethici, noch ben ik ervan overtuigd dat mijn ethiek ook die van een ander zou moeten zijn. Ik ben dan wel geen multi-culturalist, maar wel degelijk een multi-moralist.

Het bovenstaande lijkt op egotripperij, maar ik meen dat het belangrijk is om mijn antwoorden op Hugo te helpen duiden.

Om terug te komen op de holebi-gezinswetten: ik meen, Hugo, dat we een onderscheid moeten maken tussen de legalistisch-juridische verantwoording van deze wetten en de erachterliggende (en goed verborgen) sociale duiding. Naar mijn mening zijn deze wetten enkel een uiting van de filosofie van de maakbare samenleving en de maakbare mens, een postmoderne, collectivistische filosofie die -- eigenlijk -- door iedere libertariër dient gemeden en gewraakt te worden als de pest.

Het feit dat deze wetten -- toevallig -- nu eens betrekking hebben op een levensfilosofie die u aanbelangt, neemt niet weg dat de tendens die erachter schuilgaat er één is van dwang en inperking van de persoonlijkheid: de staat zal wel eens beslissen of uw levenshouding acceptabel is of niet; het is niet de vrije keuze, maar de toelating van Big Brother die homoseksualiteit uit de kast haalt.

Ge moogt u nu blindstaren op de "kwezels" van het Vlaams Belang, dat neemt niet weg dat velen, óók Belangers, mijn mening delen en tegen deze en andere wetten protesteren vanuit deze invalshoek en niet vanuit een verlangen om de klok 200 jaar terug te draaien.

11:03 PM  
Blogger Michael said...

Mijnheer Janssens, u neemt me de woorden uit de mond. Ik sluit me volledig bij uw mening aan. Ik hoop van ganser harte dat die wet er nit door komt, maar ik vrees van wel.

Ik vrees dat we de bittere beker tot het einde zullen moeten opdrinken.

Oh, en ik ben absoluut geen gayhater hoor. Dat er bijvoorbeeld spandoeken met "Neen tegen homofilie" rondgedragen werden, dat kan er bij mij niet in.

Nog een bedenking. Als ik al de heisa pro adoptie bekijk, stel ik mij soms wel eens de vraag hoe homokoppels zelf tegen de kwestie aankijken. Want ik heb soms de indruk dat Links een issue gemaakt heeft van een zaak die bij homo's ZELF niet echt leeft. Net gisteren, zaterdagavond, nodigden mijn vrouw en ik onder andere een homokoppel uit, A. W. (een van mijn beste jeugdvrienden) en zijn partner J.D., voor een etentje bij ons thuis. De sfeer was heel ongedwongen. Zij dachten er absoluut niet aan, en J.D. maakte zelfs de bedenking dat bij homo's geplaatste kinderen op school heel wat pesterijen zouden te verduren krijgen.

Outlaw Mike

1:20 AM  
Blogger Michael said...

En dan nog iets Hugo.

Ik moet zeggen dat het mij tegen de borst stuit dat u daar een photoshop-montage plaatst met Bush, Hitler, Rumsfeld en Goebbels.

Ik begrijp absoluut niet wat u daartoe aangezet heeft, en ik zie er ook de logica niet van in.

Het Naziregime was extreem links, de Bush regering is "solid rightwing". Het Naziregime vernietigde democratische staten, de Bush regering creeert er. Het Naziregime veegde de vloer aan met het christelijk/humanistisch gedachtengoed, de Bush regering vecht ervoor.

Sta me toe te zeggen dat ik deze fotomontage wansmakelijk vind, en een begenadigd blogger als u onwaardig. De president en de SecDef verdienen (veel) beter.

1:26 AM  
Blogger Tanguy_Veys said...

"Zo'n "Belang" hoeft voor mij niet"

Wat is dan jouw alternatief?

2:14 PM  
Blogger Karel Jansens said...

@ Michael:

Ik denk niet dat Hugo de auteur is van die collage. Tenandere, staat den Dolf daar niet te masturberen (vanonder rechts)?

@ Tanguy:

Dat is nu precies de "stock footage"-kritiek die het Vlaams Belang altijd over zich heen krijgt. Hugo voert hier oppositie, hij hoeft geen alternatief voor te stellen.

Ik vind wel dat hij alle Vlaams Belang-leden, -aanhangers of -supporters hier niet over één kam zou mogen scheren. zoals ik heb aangegeven zijn er verscheidene redenen om het met de holebi-onwetten oneens te zijn.

2:30 PM  
Blogger VH said...

@Michael: de collage was eigenlijk voor een ander stukje bedoeld over razend interessante Belien, als journalist. Een heel goed schrijvend libertarier met een originele historische kijk en die perfect onze verstaatste maatschappij weet te diagnosticeren. Ik heb "A Throne in Brussels" zelfs in huis. Toch heeft hij een paar verschrikkelijke blinde vlekken, en dat zijn China (waar ik toevallig iets meer over weet) en de "ethische" kwesties. Niet allemaal, met zijn afkeuring van abortus en euthanasie ben ik het grosso modo eens. Een speciaal man dus, maar je moet de mensen nemen zoals ze zijn.

De collage is natuurlijk een groteske overdrijving. Het zal je niet onbekend zijn dat ik Bush wat anders inschat dan de onvoorwaardelijke atlantisten. Ik heb in de VS gewoond, en weet een beetje hoe die maatschappij (die er geen is, het is een groep paralelle subculturen) wat in mekaar zit. Bush is zeker een van de mindere presidenten, vergeleken met Reagan bvb. Het is makkelijk om hem na de feiten het Iraq debacle aan te wrijven, maar de WMD-hoax heeft hij duidelijk opgezet. Over Katrina zullen we maar zwijgen.

Bush en Rumsfeld staan dus voor het onvoorwaardelijk atlantisme van Belien, en Goebels en Adolf voor het "ethisch rechts" element. De "buster" is erbij gehaald omdat Belien op de foto provocerend poseert, en tja, het kwam dus mooi uit. En ik heb het interview met DS gelezen waar deze foto uitkomt en ik weet best dat Belien geen VB-lid is.

Wat de secdef betreft, daar denk ik het mijne over. Ik heb het gevoel dat hij perfieder is dan Bush die niet slim genoeg is om zich niet te laten misleiden. De secdef heeft op de Iraq-inval aangestuurd om zijn olie-belangen en die van zijn vrienden veilig te stellen. Gewoon een gut-feeling als ik naar zijn body-language kijk.

@Karel: die Palm is natuurlijk nooit af te slaan. Ik heb mijn punt gemaakt, maar ik kan best verdragen dat anderen er anders over denken. Vive la difference!

Wat dat over een kam scheren betreft, wel, een bericht moet leesbaar blijven. Ik hoop dat ik dat niet doe, integendeel. Ik heb toch expliciet de "verligtes" uitgesloten? ;-) Ach, het VB is een grote partij geworden, en binnen elke partij zijn er vleugels en individuen die er anders over denken. Maar het VB brengt die discussies niet naar buiten, waarschijnlijk uit angst voor een VLD-scenario met slaande deuren en vijverzelfmoorden. Niemand voert de discussie ook *buiten* het VB. Het VB wordt gewoon gediaboliseerd, fini. Wel, mijn bijdrage dan om een deel van de discussie er buiten te voeren. Er zitten trouwens nog veel belangrijker discussies in de pijplijn. Welke economische richting zal het VB uitgaan? De vlaktaks is haastig afgevoerd maar ik kan me indenken dat dit alles binnenin deftig aan het smeulen is.

En wat die betuttende wetgeving en de "erachterliggende (en goed verborgen) sociale duiding" betreft om een bestaande discriminatie op te heffen betreft. Het kan best zijn dat links zich van deze case bedient om te scoren. Is dat de fout van de case? Overigens moet je mijn reply (#2) eens goed lezen. Het homo-adoptierecht is een extreem randgeval. Maar de wet is zelf wel een signaal dat de wettelijke discriminatie fini is. Het spul wordt goedgekeurd en dan hoort niemand er nog over. Zoals ik zei, 10 gevallen per jaar? Is dat al die heisa waard? Links mag dit issue kapen, maar ethisch rechts doet dit ook, en nog meer. En belang heb ik er niet bij want ik heb al wettelijk nageslacht dat niet hoeft geadopteerd te worden, volledig op de natuurlijke en door God gewilde weg gemaakt ;-)

@Tanguy: het zal je niet ontgaan zijn dat dit eigenlijk een pro-VB post is. Aan de SPa of de CD&V besteed ik niet eens tijd, aan dit wel. Je zal ook wel de afwezigheid van de habituele dooddoeners hebben gemerkt. Ik vind het alleen spijtig dat op een *perifeer* punt het VB de kaart van het verleden trekt, terwijl er veel belangrijker en essentieler kwesties zijn. Het zelfbehoud tegen de Islam, Vlaamse onafhankelijkheid, het terugschroeven van de onhoudbare welvaartsstaat en het terugdringen van de bureaucratie die zelf ondernemen bijna onmogelijk maakt.

Ligt er een tactiek aan de basis van dat omhelzen van dat homo-standpunt? Een marketing-strategie om te weten of dit punt in het totaalpakket meer stemmen oplevert (daar is niks mis mee!) dan het er afstoot? Ik hoop het, want anders is het een blunder.

Mijn persoonlijk alternatief zou zijn om dit "ethisch" (is mensen niet discrimineren op basis van hun geaardheid dan niet ethisch) rand-ding geleidelijk een zachte dood te laten sterven. Maar wel met behoud van het pro-life standpunt, vooral tegen de euthanasie. Maar tja, ik heb niks in de pap te brokken he ;-). Even goeie vrienden hoor!

10:54 PM  
Blogger Karel Jansens said...

Nog een paar laatste bemerkingen voor deze discussie de weg opgaat van alle internetdiscussies (i.e.: ongelooflijk off-topic):

Ik ben het eigenlijk eens (met Hugo?) dat het wellicht tijd wordt dat we eens gaan experimenteren in onze Westerse samenleving met andere vormen dan het traditionele gezin. Het mag dan wel niks voor mij zijn (wegens ongelooflijk atavistisch conservatief), maar ik heb bijwijlen al eens ongelijk gehad, dus... Ik ben tenandere een groot aanhanger van Darwins belangrijkste evolutie-theorema, dat stilstand het eerste teken is van uitsterven. Ook in culturele evolutie zou dat wel eens kunnen opgaan.

Daarnaast weten we al sinds Pim Fortuyn zaliger gedachtenis dat niet alle homo's bolsjevieke hippies zijn die een Belgische Sovjetunie voorstaan, hoe erg de bolsjevieke hippies uit onze media ook hun best doen om hen zo af te schilderen om hen voor of achter hun kar te spannen. In feite (en hier parafraseer ik mezelf uit een post op Jürgen Verstrepens blog) is homo zijn gewoon een kwestie van met wie ge graag slaapt, en de relevantie daarvan naar politieke, economische of ethische makeup is eigenlijk nul.

Ik zie op een nieuwsgroep als be.politics mensen zinnen posten als: "Ik heb eigenlijk niets tegen homo's..." en dan denk ik bij mezelf: Ik heb mij zelfs nog nooit die vraag gesteld. Ik heb inderdaad persoonlijk geen voorkeur voor homofilie als seksuele geaardheid, maar dat heeft toch niets met mensen te maken? Ik heb ook geen voorkeur voor roodharige vrouwen, maar daarom ga ik mijn vriendenkring toch niet indelen in pro- en contra-redheads (and beavers!)?

Dit om met veel te veel woorden te schrijven dat ik Hugo's stelling dat heel deze affaire is misbruikt door een aantal amorele politici, niet enkel onderschrijf maar er mij met evenveel walging van distancieer.

En het besluit van deze oer-conservatief: doe wat ge wilt met wie (of wat?) ge wilt, maar niet op mijn dorpel astamblieft.

@ Hugo (persoonlijk): Zit gij nog in den Belziek? Indien ja, mail mij als ge goesting hebt in die Palm.
(kareljansens_at_tiscalinet_punt_be)

11:32 PM  
Blogger Michael said...

@Hugo: "Het zal je niet onbekend zijn dat ik Bush wat anders inschat dan de onvoorwaardelijke atlantisten. Ik heb in de VS gewoond, en weet een beetje hoe die maatschappij (die er geen is, het is een groep paralelle subculturen) wat in mekaar zit. Bush is zeker een van de mindere presidenten, vergeleken met Reagan bvb. Het is makkelijk om hem na de feiten het Iraq debacle aan te wrijven, maar de WMD-hoax heeft hij duidelijk opgezet. Over Katrina zullen we maar zwijgen."

Kijk eens, ik mag dan zodanig pro-Bush lijken dat ik straatstenen uit verveling loswurm - ik weet dat omdat ik mezelf soms betrap op oeverloos geëmmer - toch ben ik genuanceerder dan je zou denken. Desalniettemin: Bush is nu vijf jaar POTUS en eerlijk gezegd, hij krijgt van mij nog altijd zeer hoge "marks".

* Irak debacle? Ik leid uit de reactie van terroristen op een flink pak slaag in Tel Afar iets anders af. Als je respons is 250 vrouwen, kinderen en arbeiders opblazen, dan denk ik dat je "pretty desperate" bent.

* WMD hoax. Het klopt dat er niet ergens een loods met glanzende raketten ontdekt werd. Maar bijvoorbeeld: ene Dr. Mahdi al-Obeidi verstopte plannen voor centrifuges in zijn tuin, en een Iraakse delegatie trachtte in Niger uranium te verwerven. En ook: IEDEREEN, de UN incluis, dacht dat SH inzetbare WMD had. De UNSCOM-inspectie werd gehinderd en een keer met een raket beschoten. Het regime gaf alle aanleiding om te denken dat het iets te verbergen had. Ik voor mij ben blij dat het omver ligt, en dat we ons tenminste over Saddam's "nukes" geen zorgen meer moeten maken. ook niet meer over die van Kaddafi trouwens, een leuk bijresultaat.

* Katrina: zijn persoonlijke respons was traag, zijn nadrukkelijke aanwezigheid achteraf stemmingmakerij en een nog al zichtbare poging zijn imago weer op te krikken. Maar dat neemt niet weg dat de hoofdschuldigen Nagin en Blanco zijn imho. Als je als burgemeester al jaren weet dat je stad 3 meter onder zeeniveau ligt in een gebied met om de zoveel tijd een orkaan, EN je hebt geen doeltreffend evac plan, ben JIJ in fout. Idem dito Blanco. Ook Hugo: vergeet niet dat het Bush was die zaterdag voor de ramp als eerste verplichte evacuatie beval. BUSH, NIET NAGIN. NIET BLANCO.

"Bush en Rumsfeld staan dus voor het onvoorwaardelijk atlantisme van Belien, en Goebels en Adolf voor het "ethisch rechts" element."

Tja Hugo, dat mag jij dan wel als dusdanig bedoeld hebben, maar op mij en ik neem aan op heel wat mensen, kwam het over als een associatie van de tandem Bush/Rumsfeld met de tandem Hitler/Goebbels.

Reken mij maar ook toch maar tot de onvoorwaardelijke atlantisten. Ik hoop dat ik de dag mag zien van een Grote Tranatlatische Alliantie tussen de USA en de USE.

"De secdef heeft op de Iraq-inval aangestuurd om zijn olie-belangen en die van zijn vrienden veilig te stellen."

Ach KOMAAAAAAN ZEG, Hugo. Denk jij echt dat één man een natie van 300 miljoen met een bnp van 11 triljoen dollar in een oorlog kan manoeuvreren? De theorie van de inval in Irak bestaat al tien jaar. 9/11 schiep een perfect scenario voor het omzetten in de praktijk ervan.

"Even goeie vrienden hoor!" OK, dat was tegen Karel maar wat mij betreft ook. Ik voelde gewoon dat ik toch effe uit mijn sloffen moest schieten.

2:25 AM  
Blogger VH said...

Schiet gerust uit je sloffen Michael, het is altijd plezierig en de clash of ideas is steeds verhelderend, als het intelligent en interactief gebeurt. Bedankt in elk geval voor je commentaar hier. Ook aan Karel, en Tanguy. @Karel, nee ik vertrek vannacht via Londen en Abu Dhabi.

Bush en Rumsfeldt, wel, eigenlijk weet ik daar niet zoveel over. Er bestaan ook heel veel heel goede weblogs over, pro en con. Maar in zijn algemeenheid kan je wel zeggen dat Iraq-II een inschattingsfout was wat zijn gevolgen betreft. Europese landen hebben veel meer ervaring in "buitenlandse" interventies (inclusief kolonialisme) en ze likken hun wonden nog steeds. Vandaar wellicht de reserves die kern-Europa maakte (muv het UK) bij de Iraq-inval maakte. Men wou de democratie importeren en in plaats woedt er nu een volbloed burgeroorlog. Het is geen Vietnam-scenario, maar een Joegoslavie-scenario. Neem het (dictatoriaal) stalen vat rond de heksenketel weg en de zaak ontploft. Ghandi heeft dat ook meegemaakt in het postbrits India, waar het zaakje uiteindelijk ook opgesplitst werd in Pakistan/Bangladesh/India.

De volgende paar maanden ga ik me wat meer bezighouden met de Filipijnse politiek wegens terplaatse. Het kolkt er politiek, op de typische kleurrijke manier. Gloria houdt nog steeds stand, maar het ene coup-gerucht na het andere duikt op.

En dan is er ook nog de aanval op de EU en de Euro. Je moet brusselsjournal maar eens lezen. Als fanatiek Europees "nationalist" vind ik dat heel verontrustend. Maar tja, time, the final frontier.

11:32 AM  
Blogger Michael said...

Hugo: "Maar in zijn algemeenheid kan je wel zeggen dat Iraq-II een inschattingsfout was wat zijn gevolgen betreft."

Een inschattingsfout? Absoluut niet mee eens. De Amerikanen zijn 2 1/2 jaar bezig in Irak en het hele Midden-Oosten kolkt van democratiseringsbewegingen. Irak heeft een democratisch verkozen regering, Libanon is bevrijd van het Syrische juk, Libie is nu bij de "good guys", vrouwen mogen stemmen in Koeweit, voor de eerste keer mochten andere kandidaten dan Mubarak meedoen voor de presidentsverkiezingen in Egypte, en zelfs in KSA werd de deur naar meer opener verkiezingen met een heel klein spleetje opengezet.

Voor de rest zoals ik al zei: de terroristen in irak krijgen er gewoonweg VER-SCHRIK-KE-LIJK van langs. De verliesratio's Amerikanen+Irakezen contra terroristen hebben nog nooit zo'n discrepantie vertoond. Het is weer zoals met Thet. Toen werd de rug van de vijand (de Viet Cong) letterlijk gebroken, MSM maakte er een nederlaag voor de Amerikanen van. Reporters zijn doorgaans onverbeterlijke betweters en totaal ignorant inzake defensiezaken. Niet direct je beste bron van info Hugo.

"en in plaats woedt er nu een volbloed burgeroorlog"

In Irak woedt geen burgeroorlog. "By and large" volgen de Sjiieten zeer goed de oproep van al-Sistani op om zich niet te laten verleiden tot weerwraak op Sunni's. ik zeg niet dat het iet alsnog zal gebeuren. Maar dat verhaaltje over die burgeroorlog hoor ik nu al meer dan een jaar, en het begint slaapverwekkend te worden.

"En dan is er ook nog de aanval op de EU en de Euro. Je moet brusselsjournal maar eens lezen."

Wel, één van de zaken die me ONT-ZET-TEND storen is dat het grootste deel van mijn ideologische kompanen geen Europeeërs zijn, maar de voorkeur geven aan kleinburgerlijk Europees provincialisme. Met als wauwelend argument dat ze hun identiteit zouden verliezen in een Europese natie. Onzin natuurlijk. Gasten van Kentucky voelen zich net zo goed Bluegrass staters als Amerikanen.

Maar Hugo, maak je daar niet al te veel zorgen over. Die USE komt er wel hoor. Als je goed kijkt bewegen de raderen onverstoorbaar door.

De mazzel daar in de Filippijnen. Hou jezelf in 1 stuk.

10:11 PM  

Post a Comment